Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 24. Október 2021
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Košeca

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Košeca

Úradné oznamy

Dňa 27.09.2021 bol na úradnú tabuľu a interentovú stránku obce zverejnený návrh všeobecne záväzného  nariadenia č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Košeca. 

Návrh nariadenia je možné pripomienkovať  v lehote do 14.10.2021 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie  pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.