Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 18. Január 2022
Návrh Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch a návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022

Návrh Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch a návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022

Úradné oznamy

Dňa 29.11.2021 boli na úradnú tabulu obce a na stránke obce www.koseca.sk vyvesené: 

  • Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch 
  • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022

Návrh nariadenia je možné pripomienkovať v lehote do 09.12.2021 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, alebo elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.