Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 10. Máj 2021
Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

Obec

Zápis do materskej školy

Riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 (zápis) sa podávajú v termíne  od  03.05. 2021 do 21.05. 2021.

V prípade záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné: 

 1. vypísať žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast
 2. vyplniť dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy (dobrovoľný).

Potrebné tlačivá nájdete v prílohe alebo si ich môžete vyzdvihnúť v kancelárii MŠ.                                                                    

Podmienky prijímania detí do materskej školy na šk. rok 2021 – 2022

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 vyhlášky  č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  neskorších predpisov.

Podmienky prijímania dieťaťa

 1. Podanie písomnej prihlášky do materskej školy.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.08.2021.
 3. Deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 4. Žiadosti treba podávať od  03.05.2021 do 21.05.2021 kalendárneho roka.
 5. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.
 6. Základné návyky dieťaťa - hygienické, sebaobslužné, stravovacie, komunikačné.
 7. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej ma trvalý pobyt.
 8. Dieťa, ktoré má v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňa podmienky prijatia do MŠ .
 9. Dieťa, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca.

Podmienky zápisu pre mladšie deti

 1. Podľa veku dieťaťa od najstaršieho po najmladšie, ktoré dosiahne vek 3 roky do 31.08. 2021 – prednostne zamestnaní rodičia.
 2. Mladšie deti od 2,5 do 3 rokov sa prijímajú len v prípade voľných kapacít v materskej škole v poradí od najstaršieho po najmladšie (tieto deti sa musia už vedieť pýtať na WC).

Spôsob podania žiadosti

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi  a potvrdenú od lekára doručí zákonný zástupca

Osobne  dňa :  

03.05.2021 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.

12.05.2021 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.

19.05.2021 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.

alebo prostredníctvom elektronického podania – elektronickou formou zaslaním na email: mskoseca@gmail.com, alebo poštou na adresu školy.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.