Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 01. Marec 2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

Obec

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vyhlasuje deň 25. marec 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca. Obecné zastupiteľstvo určilo pre hlavného kontrolóra kratší pracovný čas v rozsahu 27 % pracovného úväzku, tzn. 10 hod./ týždenne.

Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku spolu s prílohami v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy kandidáta a označením hesla „Voľba HK 2021 – Neotvárať“ na adresu: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca alebo osobne do podateľne obecného úradu č. dv. 2 v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. najneskôr do 10.03.2021 do 16:00 hod. /Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo do podateľne OcÚ/.

Náležitosti prihlášky a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov nájdete v priložených dokumentoch.