Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. Január 2021
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad v roku 2021

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad v roku 2021

Obec

Obec Košeca, ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje daňovníkom, ktorí v roku 2020 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, napr. pozemok, rodinný dom, byt, chatu a pod., v k.ú. Košeca, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2021. Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné alebo búracie rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, došlo k zmene druhu pozemku a pod. Je potrebné doložiť doklady, na základe ktorých zmena nastala.

Zároveň oznamujeme, že v zmysle  VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ak si chce poplatník za komunálny odpad uplatniť, pre rok 2021, zníženie alebo odpustenie poplatku, musí o to požiadať a predložiť potrebné doklady. Týka sa to aj občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt a:

 • dlhodobo žijú alebo pracujú v zahraničí
 • študujú v zahraničí
 • sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb, alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody, alebo v nemocničnom a inom zariadení
 • uhradia poplatok mimo trvalého pobytu
 • denne študujú na území Slovenskej republiky mimo územia obce a ich štúdium je spojené s ubytovaním v inom meste, resp. obci
 • z dôvodu výkonu zamestnania na území Slovenskej republiky majú prechodný pobyt alebo sú ubytovaní mimo územia obce
 • sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (s tzv. červeným pásom)
 • v predchádzajúcom zdaňovacom období sa zapojili do systému triedeného zberu odpadu

Týka sa to aj osôb, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt, ale sú na území obce oprávnení užívať nehnuteľnosť.

Nakoľko je Obecný úrad, z dôvodu vyhláseného zákazu vychádzania, do 24. januára 2021 pre verejnosť zatvorený, žiadame Vás, aby ste  daňové priznania a žiadosti o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad zasielali:

 • poštou na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
 • emailom na adresu: zuzana.bartosova@koseca.sk
 • elektronickou poštou cez www.slovensko.sk
 • poprípade po predchádzajúcom telefonickom dohovore na Obecný úrad.

V prípade potreby môžte kontaktovať oddelenie daní a poplatkov: Ing. Zuzana Bartošová, 042/4468023.

Zároveň v prílohe zverejňujeme potrebné tlačivá.