Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 20. Jún 2021
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Košeca

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Košeca

Úradné oznamy

V prílohe zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Košeca.

Návrh nariadenia je možné pripomienkovať v lehote do 19.03.2021 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.