Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 20. Apríl 2021
Schválené všeobecne záväzné nariadenia účinné od 01.01.2021

Schválené všeobecne záväzné nariadenia účinné od 01.01.2021

Úradné oznamy

V prílohe zverejňujeme všeobecne záväzné nariadenia, ktoré boli schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2020:

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
  • Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch