Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 20. Jún 2021
Plán udržateľnej mobility TSK

Plán udržateľnej mobility TSK

Úradné oznamy

Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07.
05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán
udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu,
ktoré Vám sprístupňujeme k nahliadnutiu. Všetky dokumenty nájdete na stiahnutie na uvedenom odkaze:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja