Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. Január 2021
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2021 a návrhy VZN

Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2021 a návrhy VZN

Úradné oznamy

V prílohe zverejňuje návrhy nasledujúcich nariadení a návrh rozpočtu na r. 2021 a výhľadové roky 2022-2023:

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
  • Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch
  • Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadové roky 2021 a 2022 vrátane programového rozpočtu obce

Návrhy nariadení a rozpočtu je možné pripomienkovať v lehote do 11.12.2020 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.