Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 28. Február 2021
NÁVRH - DODATOK Č. 1 k VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného prísp

NÁVRH - DODATOK Č. 1 k VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného prísp

Úradné oznamy

Dňa 16.07.2020 zverejňujeme Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku:

  • zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
  • na čiastočnú úhradu nákladov na čiinosť školského klubu detí,
  • na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium na základnej umeleckej škole,
  • na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Návrh nariadenia je možné pripomienkovať v lehote do 04.08.2020 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.