Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. Január 2021
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – Obec Košeca

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – Obec Košeca

Obec

 

“Európsky fond regionálneho rozvoja”

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – Obec Košeca

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:                Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – Obec Košeca

Kód projektu:                    310041Z943

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                      4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita         4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä  pre  mestské  oblasti,  vrátane  podpory  udržateľnej  multimodálnej  mestskej  mobility  a  adaptačných  opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ:                  4.4.1   Zvyšovanie   počtu   miestnych   plánov   a opatrení súvisiacich s   

                                               nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území    

Fond:                                  Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská

                                                inovačná a energetická agentúra

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu budov vo vlastníctve obce Košeca s cieľom vytvorenia analýzy aktuálneho stavu vo vyhodnocovaných objektoch spotrebúvajúcich energiu a následné zhodnotenie ich efektívnosti. Na základe výstupov projektu bude možné určiť potrebné opatrenia na zvýšenie kvality riadenia a optimalizácie nákladov na spotrebu energie.

Realizácia projektu vhodne rieši identifikované problémy cieľového územia najmä pozitívnym vplyvom na zníženie veľkého množstva spotrebovanej energie ako významného ekologického a finančného problému obce.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jedinej hlavnej aktivity – Hlavná aktivita č. 1 C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – zabezpečením účelového energetického auditu vo vopred určených budovách na území obce Košeca, ktoré sú vo vlastníctve obce. Hlavná aktivita je realizovaná dodávateľským spôsobom prostredníctvom externého energetického audítora. Externým audítorom sa po ukončení verejného obstarávania stala spoločnosť ARNEA, s.r.o., Jegého 15/D, 821 08 Bratislava, IČO: 51063701.

 Merateľné ukazovatele projektu:

  • Počet energetických auditov - 1

 

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    4

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                      10/2020

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                   01/2021

 

Financovanie projektu:

Forma financovania:                                                                                Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                 11 836,67 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                        11  244,84 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                 591,83 €