Dane a poplatky

Dane

Obecné zastupiteľstvo v Košeci podľa § 11 odsek 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z. a zákona č. 460/2007 Z. z., a zákona č. 538/2007 Z. z. a zákona č. 743/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa s účinnosťou od 1. januára 2009 takto:

a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za nevýherné hracie prístroje

Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov sú uvedené v zákone č. 582/2004 Z. z. a jeho ďalších noviel o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /v ďalšom texte len zák. č. 582/2004 Z. z., ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Správu dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a dane za nevýherné hracie prístroje vykonáva obec Košeca prostredníctvom Obecného úradu v Košeci /ďalej len správca dane/.

Výšku dane a ostatné informácie nájdete v aktuálnom VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

Poplatky

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne obci Košeca každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do 663,87 EUR .

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Daň z pozemkov 2015 1.7 MB jpg 825x
Daň zo stavieb 2015 2.5 MB jpg 512x
Daňové priznanie FO 1.7 MB pdf 312x
Daňové priznanie PO 1.8 MB pdf 231x
Dohoda o kompostovaní 440.2 KB pdf 608x
Dohoda spoluvlastnikov na podanie DP 119.7 KB pdf 449x
Poučenie 157.7 KB pdf 206x
Priznanie k dani 2015 predná strana 1.6 MB jpg 1277x
Priznanie k dani 2015 zadná strana 1.5 MB jpg 371x
Priznanie k dani za psa - FO 544.7 KB pdf 204x
Priznanie k dani za psa - PO 606.0 KB pdf 144x
Znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 157.7 KB pdf 82x
znečisťovanie ovzdušia za rok 2018 tlacivo 35.3 KB doc 37x