Dane a poplatky

Dane

Obecné zastupiteľstvo v Košeci podľa § 11 odsek 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z. a zákona č. 460/2007 Z. z., a zákona č. 538/2007 Z. z. a zákona č. 743/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa s účinnosťou od 1. januára 2009 takto:

a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za nevýherné hracie prístroje

Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov sú uvedené v zákone č. 582/2004 Z. z. a jeho ďalších noviel o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /v ďalšom texte len zák. č. 582/2004 Z. z., ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Správu dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a dane za nevýherné hracie prístroje vykonáva obec Košeca prostredníctvom Obecného úradu v Košeci /ďalej len správca dane/.

Výšku dane a ostatné informácie nájdete v aktuálnom VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

Poplatky

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne obci Košeca každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do 663,87 EUR .

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Daň z pozemkov 2015 1.7 MB jpg 875x
Daň zo stavieb 2015 2.5 MB jpg 552x
Daňové priznanie FO 1.7 MB pdf 318x
Daňové priznanie PO 1.8 MB pdf 235x
Dohoda o kompostovaní 440.2 KB pdf 619x
Dohoda spoluvlastnikov na podanie DP 119.7 KB pdf 473x
Dohoda spoluvlastníkov na podanie DP 41.0 KB doc 3x
Oznámenie o vzniku_zániku poplatkovej povinnosti - komunálny odpad 40.4 KB doc 12x
Poučenie 157.7 KB pdf 233x
Priznanie k dani 2015 predná strana 1.6 MB jpg 1350x
Priznanie k dani 2015 zadná strana 1.5 MB jpg 381x
Priznanie k dani za psa - FO 544.7 KB pdf 208x
Priznanie k dani za psa - PO 606.0 KB pdf 149x
Žiadosť o odpustenie_zníženie poplatku za komunálny odpad 59.4 KB doc 10x
Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad 35.8 KB doc 6x
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad podľa dosiahnutej miery triedenia 30.2 KB doc 9x
Znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 157.7 KB pdf 88x
znečisťovanie ovzdušia za rok 2018 tlacivo 35.3 KB doc 44x