Značky: "Územný plán"

Koncept Územného plánu obce Košeca na prerokovanie

22. novembra 2017 12:530 komentárov
Erb

Obec Košeca oznamuje, že začala v zmysle § 21 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení prerokovávať dňom 22. 11. 2017 návrh konceptu Územného plánu obce Košeca. S návrhom konceptu Územného plánu obce Košeca sa môžete podrobne […]

Viac ›

Získali sme prvenstvo… žiaľ je pre obec negatívne

13. marca 2017 09:110 komentárov
Košeca a Nozdrovice

Dňa 28.2.2017 podal starosta Mgr. Radomír Brtáň za Obec Košeca osobne v Bratislave na Ministerstve dopravy a výstavby SR žiadosť o dotáciu na spracovanie novej územno-plánovacej dokumentácie /územného plánu obce/. Deň pred podaním bolo potrebné ešte ako povinnú prílohu k […]

Viac ›

Zverejnenie zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Košeca – návrh

31. októbra 2013 09:202 komentáre
Zverejnenie zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Košeca – návrh

Prerokovanie návrhu a jeho pripomienkovanie je možné v období od 4. 11. 2013 do 4. 12. 2013. Prílohy:

Viac ›

Územný plán obce Košeca – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

13. septembra 2013 11:200 komentárov
Územný plán obce Košeca – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Obstarávateľ, obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 63 Košeca, v zastúpení starostom Radomírom Brtáňom, doručil Obvodnému úradu životného prostredia Trenčín podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]

Viac ›

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Košeca

14. júna 2013 08:240 komentárov
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Košeca

Obec Košeca oznamuje, že v súlade s §§16, 11 a 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začala obstarávať Územný plán obce Košeca. Obec Košeca v tejto fáze sústreďuje územnoplánovacie […]

Viac ›